Zarządzanie danymi

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób udzielających wywiadów w badaniach przeprowadzanych w ramach Projektu „Kreatywna Polska”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, proszę przyjąć do wiadomości, że:

1. Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław.

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którymi można się skontaktować poprzez adres iod@uwr.edu.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Uczelnię w następujących celach, w oparciu o następujące podstawy prawne i w następujących okresach:

  1. uczestnictwo w programie edukacyjnym „Kompas Kreatywności”;

  2. utrwalenie wizerunku na fotografiach oraz nagraniach audiowizualnych dokumentujących przebieg wydarzeń organizowanych w ramach uczestnictwa w programie edukacyjnym „Kompas Kreatywności” oraz jego nieodpłatne rozpowszechnianie w celach prezentacji oraz promocji programu poprzez publikację w materiałach informacyjnych i marketingowych, w szczególności w Internecie (strona www projektu, profile projektu w mediach społecznościowych), na podstawie zgody wyrażonej poprzez stawiennictwo na w/w wydarzeniach – do momentu jej odwołania, a po jej wycofaniu do czasu upływu terminów roszczeń związanych z wykorzystaniem wizerunku;

  3. udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane drogą elektroniczną bądź telefoniczną oraz nawiązywanie kontaktu mailowego lub telefonicznego na podstawie uzasadnionego interesu Uczelni;

  4. prowadzenie badań pozwalających ustalić wartość prowadzonych działań.

Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli udzielonej zgody, którą oznaczać będzie wyraźne działanie potwierdzające w postaci wypełnienia kwestionariusza, w tym podanie adresu e-mail oraz imienia i nazwiska, na stronie Projektu.

4. Państwa dane mogą zostać udostępnione jedynie zespołowi badawczemu w Projekcie, jednostkom archiwizacyjnym Uczelni oraz podmiotom, z którymi Uczelnia zawarły stosowne umowy powierzenia przetwarzania, a także podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto, proszę przyjąć do wiadomości, że:

5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia Projektu, a następnie zostaną zanonimizowne.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Uprawnienia te mogą być jednak ograniczone przez szczególny przepis prawa.

7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Projekcie.

10. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu.