Trening

"Różnorodność kulturowa jako źródło wymiany, innowacyjności i kreatywności jest dla rodzaju ludzkiego równie niezbędna jak różnorodność biologiczna dla przyrody. W tym znaczeniu stanowi ona wspólne dziedzictwo ludzkości (…)”

Powszechna deklaracja UNESCO o różnorodności kulturowej


Trening

Zapraszamy do śledzenia strony Kompasu kreatywności na mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556661930872


Program Kompas kreatywności łączy założenia pedagogiki twórczości i edukacji wielokulturowej. Nadrzędnym celem programu jest rozwój kreatywności, kompetencji wielokulturowych oraz umiejętności prospołecznych dzieci, niezbędnych do efektywnej pracy w grupie. Z programu mogą korzystać nauczycielki i nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, animatorzy kultury, socjoterapeuci i trenerzy grupowi pracujący z dziećmi w wieku 8-12 lat. 

 

Zajęcia realizowane w ramach programu przebiegają w trzech etapach. Pierwszy etap „Zaciekawienie” ma charakter dywergencyjnej rozgrzewki, której głównym celem jest pobudzenie ciekawości poznawczej, wprowadzenie w tematykę zajęć oraz wytworzenie motywacji do odważnego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach. Kolejny etap „Twórcze poszukiwania” to ćwiczenia typowe dla treningu twórczości, mające na celu stymulowanie rozwoju kreatywności, ale też przygotowanie dzieci do podjęcia aktywności o charakterze twórczym oraz wzmocnienie ich odwagi tworzenia. Co istotne, twórcze działania podejmowane przez dzieci na tym etapie nie są celem samym w sobie – bezpośrednio łączą się z fazą „Odkrywania”, która ukierunkowana jest na wzbogacanie wiedzy dzieci o własnym kraju i innych kulturach, wzmacnianie ich otwartości oraz tolerancji wobec odmienności kulturowej. 


Treści programowe realizowane w programie pozwalają wspierać rozwój wiedzy, zdolności, umiejętności i postaw dzieci.  

 

W sferze rozwoju poznawczego są to:

 

W sferze rozwoju emocjonalno-motywacyjnego są to:

 

W zakresie rozwoju osobowościowego są to:

 

W zakresie rozwoju społecznego są to:Ćwiczenia zawarte w programie są zróżnicowane ze względu na formę, czas trwania i wykorzystywane w nich materiały. 


W ramach programu udostępnimy nauczycielom kompleksowo opracowany podręcznik do prowadzenia zajęć, zawierający wstęp, scenariusze zajęć i materiały uzupełniające. Nauczyciele zostaną zaopatrzeni we wskazówki teoretyczne i metodyczne oraz ciekawostki, które mogą okazać się pomocne w trakcie zajęć. Scenariusze uzupełniają fotografie i obrazki, które można wykorzystać w trakcie treningu.


Skuteczność treningu: przeprowadzono badanie na próbie 122 uczniów, które potwierdziło skuteczność programu Kompas Kreatywności w zwiększaniu potencjału twórczego uczniów (w szczególności ich twórczej wyobraźni i myślenia dywergencyjnego) oraz ich kompetencji wielokulturowych. Jest on zatem metodą opartą o dowody empiryczne. Trening bazuje na opisanych w literaturze teoriach naukowych i procesach psychologicznych. Więcej na temat ewaluacji treningu można znaleźć pod linkiem